กำเนิดพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ ในความทรงจำของข้าพเจ้า

เป็นเรื่องผมเคยได้ยินมานะครับ ผมไม่รู้ว่าไปอ้างอิงจากตำราไหนมารึเปล่าแต่ผมว่ามันสอดคล้องกับข้อมูลที่มีอยู่ของผมดี

ณ ที่แห่งหนึ่ง พระสมณโคดมพุทธเจ้าได้นั่งประทับอยู่ ขณะนั้น พระองค์ทรงพิจารณาสัตว์โลกด้วยใจอันเมตตา ด้วยทิพจักขุญาณอันแจ่มใสของพระองค์ทำให้พระองค์ได้รู้ว่า ต่อให้พระองค์แสดงธรรมอย่างไม่หยุดหย่อนจนสิ้นอายุขัยของพระองค์ก็ไม่สามารถที่จะช่วยสัตว์โลกทั้งหมดให้พ้นจากวัฏสงสารไปได้ ต่อให้พระสาวกผู้สืบศาสนาต่อจากพระองค์ก็ยังสามารถไม่สามารถช่วยสัตว์โลกทั้งหมดได้อยู่ดี

Kuan-yan_bodhisattva,_Northern_Sung_dynasty,_China,_c._1025,_wood,_Honolulu_Academy_of_Arts

ด้วยใจอันเมตตาที่จะช่วยเหลือสัตว์โลกนี้พระองค์จึงเข้าฌานสมาบัติขั้นสูงตั้งจิตอธิฐาน เพื่อให้พุทธปาฏิหารย์ที่พระองค์มีให้กำเนิดพระโพธิ์สัตว์จำนวนนับไม่ถ้วนขึ้นมา เพื่อให้ช่วยสัตว์โลกให้พ้นทุกข์หวังจากพระองค์ปรินิพพานไปแล้ว แต่เมื่อพระองค์อธิฐานและออกจากสมาบัติแรงอธิฐานของพระองค์กลับให้กำเนิดพระมหาโพธิสัตว์เพียงพระองค์เดียวคือ พระอวโลกิเตศวร

พระอวโลกิเตศวรนั้นมีปณิธานอันแน่วแน่ที่สืบเชื้อมาจากการกำเนิดของพระองค์เอง คือ การช่วยเหลือสัตว์โลกทุกชีวิตโดยไม่แบ่งแยก อาจกล่าวได้ว่าพระองค์คือตัวแทนความกรุณาต่อสัตว์โลกของพระพุทธเจ้าก็ได้ ปณิธานของพระองค์คือ “หากยังมีสัตว์โลกอยู่ในวัฏสงสารอยู่ พระองค์จะไม่ยอมนิพพาน เมื่อสัตว์โลกทั้งหมดจะหลุดพ้นหมดแล้ว พระองค์จึงจะนิพพาน” ซึ่งถือเป็นปณิธานที่ยิ่งใหญ่มาก ซึ่งยากมากที่จะเป็นไปได้ แต่พระองค์นั้นแน่วแน่ในปณิธานนี้มาก ทำให้พระอวโลกิเตศวรนี้เองได้รับสืบทอดธรรมจักรมาจากพระพุทธเจ้า